Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w Misji gospodarczej do Trenton w stanie New Jersey (USA) w dniach 26.04 – 01.05. 2022 r.


Wyniki naboruPobierz

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego, reprezentujące następujące branże z obszaru „Jakości życia”, tj.:
 • turystyka,
 • zdrowa żywność.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:

GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. jawna
ul. Fabryczna 15
90-344 Łódź
z dopiskiem: „Misja gospodarczej podkarpackich przedsiębiorców do Trenton w stanie New Jersey (USA)”

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, nazwa projektu: „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Zgodnie z regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 13 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

Załączniki do pobrania:
 1. Regulamin uczestnictwa w misji,
 2. Zał. nr 1 – Wniosek o uczestnictwo w Misji,
 3. Zał. nr 1 do Wniosku o uczestnictwo w Misji – Fiszka informacyjną nt. przedsiębiorstwa,
 4. Zał. nr 2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 5. Zał. nr 3 – Sprawozdanie merytoryczne z uczestnictwa w Misji,
 6. Zał. nr 4 – Wzór Umowy o dofinansowanie uczestnictwa,
 7. Zał. nr 5 – Kryteria wyboru przedsiębiorców,
 8. Zał. nr 6 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
 1. Regulamin dofinansowania uczestnictwa w Misji (podpisane oświadczenie na końcu dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorstwa oraz uczestnika Misji),
 2. Zał. nr 1 do Regulaminu – Wniosek o uczestnictwo w Misji (uzupełniony oraz podpisany),
 3. Zał. nr 1 do Wniosku o uczestnictwo w Misji – Fiszka informacyjną nt. przedsiębiorstwa (uzupełniona i podpisana),
 4. Zał. nr 2 do Regulaminu – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (uzupełniony i podpisany),
 5. Zał. nr 6 do Regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa oraz uczestnika Misji),
 6. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS / Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności,
 7. Kserokopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzone “za zgodność z oryginałem”,
 8. Nośnik elektroniczny zawierający:
  • edytowalną wersję Wniosku o uczestnictwo,
  • edytowalną wersję Fiszki informacyjnej (Załącznik nr. 1).
Dodatkowych informacji na temat składania wniosków udziela p. Patrycja Zając, tel. 17 747 68 13, p. Paweł Tarnawski, tel. 17 747 68 13 oraz p. Joanna Socha-Kotula tel. 17 850 17 05.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Województwo Podkarpackie:
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych w zakresie – wizerunek, jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, administratorem pozostałych danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w „Misji gospodarczej podkarpackich przedsiębiorców do Trenton w stanie New Jersey (USA) w dniach 26.04 – 01.05. 2022 r.”, realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników projektu i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,
8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.